Koszty bezpośrednie to wszystkie koszty związane z działalnością operacyjną podmiotu gospodarczego. Koszty te są miernikiem produkcji, usług lub innej działalności przedsiębiorstwa, gdyż przypisuje się je do określonego nośnika na przykład produktu, usługi, jednej z faz działalności gospodarczej podmiotu itp. Ważną informacją jest tutaj fakt, iż wszystkie te koszty muszą mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentach źródłowych. Rodzaje kosztów bezpośrednich: Koszty materiałowe – koszty te są przypisane zużyciu materiałów bezpośrednich lub zakupowi zużytych materiałów.

MH – biuro rachunkowe wskazuje, że ich wielkość określa się na podstawie dokumentów na przykład RW, Koszty wynagrodzenia wraz z narzutami – dotyczą one wynagrodzeń dla pracowników obsługujących produkcję danego podmiotu gospodarczego. Ich wielkość określa się na podstawie dokumentów źródłowych np. karty czasu pracy, które przeliczane są na jednostkę produktu lub usługi przedsiębiorstwa, Inne koszty – tę pozycję stanowią koszty, które są związane z użyciem maszyn i narzędzi, wykorzystywanych tylko przy produkcji określonego wyrobu, to również koszty związane z obróbką produktu przedsiębiorstwa przez obcy podmiot, a także koszty związane z energią bezpośrednią. Zmienność kosztów bezpośrednich. Koszty bezpośrednie są kosztami całkowicie uzależnionymi od rozmiaru działalności, dlatego też charakteryzuje je zmienność. Można zatem wyróżnić następujące rodzaje zmienności kosztów bezpośrednich, które są zmienne względem produkcji:

Zmienność proporcjonalna – w tym przypadku koszty zmieniają się w takim samym stopniu, w jakim zmienia się produkcja, Zmienność progresywna – koszty wzrastają tutaj znacznie wyżej, niż wzrasta produkcja, Zmienność degresywna – oznacza ona, że koszty zmieniają się w mniejszym stopniu, niż zmienia się produkcja. Pomiar kosztów bezpośrednich: Pomiaru kosztów bezpośrednich dokonuje się w tak zwanym ujęciu ilościowym, które jest wartością niepieniężną i wyraża się w naturalnych jednostkach oraz w ujęciu wartościowym, czyli w jednostkach pieniężnych. Wzór rachunkowy na obliczenie kosztów bezpośrednich: Koszt bezpośredni = ilość jednostek zużytych zasobów x koszt jednostki danego zasobu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *